Tiêu điểm

Giới thiệu ESGPath

***(English version is below)***

Khách hàng ngày càng mong đợi các thương hiệu của họ phục vụ họ tốt và hơn thế nữa họ mong rằng thế giới cũng được phục vụ tốt. Những hoạt động mà các công ty thực hiện giúp ích cho Môi trường và Xã hội, và Quản lý nhân viên của họ được biết đến với tên viết tắt là ESG. Các nhà phân tích tài chính sử dụng tiêu chí này như các yếu tố dự đoán khả năng sinh lời. Ngày nay, ESG đang trở nên phổ biến trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Để đọc toàn bài viết, vui lòng truy cập:
RMA_ESGPart1_VN

———————————————————————

Growingly, customers not only expect their brands to serve them well, they also expect the world at large to be served well. The combined corporate practices that do that by benefiting the Environment and Society, and the Governance of their own employees, have become known by the initials ESG, used by financial analysts as factors that anticipate profitability. Today, ESG is spreading beyond the boardroom to public opinion at large, and in Vietnam as well.

To read full article, please click:
RMA_ESGPart1_EN

# # #

Richard Moore Associates (www.RmooreA.com) – Công ty Tư vấn tiên phong ứng dụng Tư duy Thương hiệu Tích hợp trong xây dựng chiến lược và truyền thông thương hiệu, với hơn 40 năm giúp khách hàng xây dựng bản sắc thương hiệu mạnh mẽ thông qua chiến lược khác biệt hóa và sáng tạo xuất sắc.


Thảo luận

BrandDance toàn quyền biên tập, xóa hoặc đăng lại nội dung bình luận.
Độ dài tối đa của bình luận là 500 từ.