Tiêu điểm

Bước nhảy Đầu tiên

Giới thiệu về "Bước nhảy Đầu tiên"

Bạn chưa biết gì về xây dựng và phát triển thương hiệu? Vậy hãy nghĩ về các thương hiệu như nghĩ về những con người như chính chúng ta, những con người với những nét tính cách rất riêng. Dưới đây là những bài viết ban đầu giúp bạn hiểu và tham gia vào những cuộc thảo luận về xây dựng và phát triên thương hiệu trên BrandDance.

Screen shot 2011-10-24 at 11.53.50 AM

Vai trò của lãnh đạo đối với bản sắc nhận diện thương hiệu

Đăng ngày 16 tháng 10 năm 2011

Bước nhảy Đầu tiên

Trong xây dựng hệ thống bản sắc nhận diện thương hiệu, lãnh đạo doanh nghiệp cần phải thực sự tham gia vào quá trình này ngay từ bước ban đầu. Mặc dù lãnh đạo doanh nghiệp thường phê duyệt phần lớn…

Screen shot 2011-11-01 at 9.22.44 AM

Lợi ích kinh tế của bản sắc nhận diện thương hiệu

Đăng ngày 15 tháng 10 năm 2011

Bước nhảy Đầu tiên

Nếu bạn là một trong số ít các doanh nghiệp Việt Nam đã triển khai tốt hệ thống bản sắc nhận diện thương hiệu – hệ thống giúp gắn kết mọi phương tiện truyền thông một cách nhất quán, qua đó phối…