Tiêu điểm

Từ khóa: 'Kellogg'
Extension

Mở rộng Thương hiệu & Hình ảnh Thương hiệu

Đăng ngày 9 tháng 10 năm 2013

Cơ cấu Quan hệ Thương hiệu

Trong kế hoạch phát triển một thương hiệu mới hay thương hiệu đã có trên thị trường, doanh nghiệp cần có ý tưởng rõ ràng về tác động của mở rộng thương hiệu đối với thương hiệu của doanh nghiệp.…